Všeobecné obchodné podmienky – Kids Conditioning

1. PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA DO KURZU „Kids Conditioning“

Prihlásením si dieťa resp. jeho zákonný zástupca rezervuje MIESTO V CELOROČNOM KURZE. Prihláška nadubúda platnosť uhradením kurzovného do uskutočnenia 1. tréningu spravidla v posledný septembrový týždeň. Ak príspevok nie je uhradený, miesto v kurze bude ponúknuté ďalším záujemcom.

2. GARANCIA TÉNINGOV 

V prvom polroku Anywhere Workouts garantuje odtrénovanie 15 tréningov (pri frekvencii tréningov 1x týždenne). Výška kurzovného za druhý polrok sa vypočíta podľa zostávajúcich tréningov do konca školského roka. V prípade, že sa tréning zruší zo strany Anywhere Workouts, bude nahradený predĺžením tréningového obdobia resp. náhradnou hodinou. Štátne sviatky a školské prázdniny do celkového počtu tréningov nie sú započítané.

3. PLATBA KURZOVNÉHO

Kurzovné je vypočítané na celý šk. rok a je splatné v 2 splátkach:

  • PRVÁ PLATBA je splatná do stanoveného termínu pravidelne v poslednom septembrovom týždni a zahŕňa cenu za fixný počet 15 tréningov (pri frekvencii 1xtýždenne).
  • DRUHÁ PLATBA je splatná do 31. januára v každom kalendárnom roku. Druhá splátka predstavuje súčet zostávajúcich tréningov do konca kurzu, ktorý zvyčajne prebieha v prvý júnový týždeň, pričom celkový počet môže presahovať garantových 30 tréningových jednotiek.
  • Príkaz na úhradu bude rodičovi / zákonnému zástupcovi zaslaný emailom po zaregistrovaní dieťaťa na kurz. Platbu je možné uhradiť prevodom na účet. 

Anywhere Workouts má právo zmeniť/upraviť výšku kurzu počas prebiehajúceho kurzu v prípade, že v priebehu šk.roka dôjde k navýšeniu poplatkov za telocvične a športové haly následkom zvyšovania cien energií.

4. CHOROBY 

  • V prípade absencie dlhšej ako 3 po sebe nasledujúce tréningy (pri frekvencii 1x týždenne) Vám bude na základe lekárskej správy vrátená alikvótna časť kurzovného.
  • V ostatných ojedinelých prípadoch vymeškania tréningu je na konci školského roka vyhradený 1 náhradný tréning (pri frekvencii 1x týždenne) ako náhrada za absenciu detí z dôvodov chorôb či iných dôvodov.

Vrátenie kurzovného v ostatných prípadoch nie je možné.

5. NESKORŠÍ NÁSTUP

Neskorší nástup dieťaťa je možný počas celého školského roka, ak je v kurze voľné miesto. Ak dieťa nastúpi do kurzu po 15. októbri daného šk. roka, prvá splátka kurzovného bude ponížená o počet neabsolvovaných tréningov.

6. INÉ

Ak sa na tréning z dôvodu veľkej choroby detí dostaví iba jedno dieťa, tréning je v takomto prípade zrušený. Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning sa zrealizuje v trvaní 30 min.